KONKURS NA PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWE ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REHABILITACJI ORAZ IZBY PRZYJĘĆ

 

 

Prezes Szpitala Miejskiego w Morągu  Sp. z o.o

    Ul. Dąbrowskiego 16

Ogłasza konkurs na pielęgniarkę oddziałową oddziału:

Chorób wewnętrznych

Rehabilitacyjnego

oraz Izby przyjęć

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje:

 1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),
 2. tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),
 3. licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata pracy w zawodzie w szpitalu),
 4. licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata pracy w zawodzie w szpitalu),
 5. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat pracy w zawodzie w szpitalu),

Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów:

 • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie  7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Szpital Miejski w Morągu Sp z o.o ul. Dąbrowskiego 16

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej oddziału ……,,

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Leave a reply