PRZYJĘCIE DO SZPITALA

Przyjęcia pacjentów do Szpitala odbywają się całodobowo, na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach.
O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub kierowanej przez lekarza decyduje lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do Szpitala bez wyrażenia zgody.

W czasie przyjęcia do szpitala pacjent zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty, legitymacja szkolna). Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest weryfikowane w systemie e-wuś.
Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń a w szczególności:

– dowód opłaty składki zdrowotnej za ostatni miesiąc;

– aktualne dokumenty zawierające zestawienie należnych składek zdrowotnych: druk ZUS RMUA / ZUS RZA / ZUS RCA ;

– legitymacja rencisty, emeryta, legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną pieczątką zakładu pracy, zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego; (dla emerytów i rencistów wojskowych dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest legitymacja);

– zaświadczenie wystawione przez płatnika składek o zgłoszeniu osoby do ubezpieczenia zdrowotnego; zaświadczenie z urzędu pracy, potwierdzające zgłoszenie i odprowadzanie składki na ubezpieczenie zdrowotne;

– w przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia, dodatkowo: dokument potwierdzający kontynuację nauki (ważna legitymacja lub zaświadczenie) lub dokument orzekający o niepełnosprawności, decyzja wójta burmistrza, prezydenta miasta lub gminy w której mieszka pacjent;

– egzemplarz umowy o dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby egzemplarz umowy, druk zgłoszeniowy ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA oraz dowód opłacenia składki za ostatni miesiąc.

Odmowa przyjęcia do Szpitala może nastąpić, jeżeli nie zachodzi przypadek nie cierpiący zwłoki, a brak udzielenia pomocy lekarskiej nie stanowi dla osoby pacjenta niebezpieczeństwa w szczególności: utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia w następujących przypadkach:

DEPOZYT

Jeśli posiadasz pieniądze lub przedmioty wartościowe zgłoś i oddaj do depozytu szpitala w izbie przyjęć.

Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego może oddać do magazynu szpitalnego za pokwitowaniem ubranie i obuwie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Za przedmioty i pieniądze nieprzekazane do depozytu Szpital nie odpowiada.

PERSONEL

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr pielęgniarstwa Katarzyna Szwarc

KONTAKT

Szpital Miejski w Morągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14-300 Morąg Ul. Dąbrowskiego 16 Tel. 89 757 4231

Planowa Izba Przyjęć 89 757 4231 wew. 402
Pielęgniarki 89 757 4231 wew. 393
Pielęgniarka Oddziałowa: 89 757 4231 wew. 327