Nazwa Projektu:

Rozwój e-usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Morągu Sp. z o.o.
– numer umowy RPWM.03.02.00-28-0035/17-00

 

Rozpoczęcie realizacji: 24.05.2018

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji: 24.05.2018

Zakończenie finansowe realizacji 31.12.2019

 

Cele projektu:

Celami projektu są: Elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego: rozwój zasobów publicznych poprzez digitalizację, udostępnianie, gromadzenie i zabezpieczanie z wykorzystaniem TIK; zinformatyzowanie zarządzania informacją i zasobami publicznymi; uporządkowanie rejestrów publicznych, stworzenie warunków dla ich współpracy i wymiany danych (zgodnie z wymogami interoperacyjności), udostępnienie zawartych w nich informacji; zapewnienie optymalnych warunków przechowywania i zabezpieczenia informacji/danych.
Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne; Tworzenie e-usług placówek ochrony zdrowia: tworzenie narzędzi i usług z wykorzystaniem TIK służących wymianie informacji i danych między pacjentami i placówkami opieki zdrowotnej, personelem medycznym oraz systemami informacji medycznej. Cyfryzacja dokumentacji medycznej placówek ochrony zdrowia.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi 1534070.22 zł, w tym środki europejskie w kwocie 1270067.63 zł.