AMBULATORIUM NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ambulatorium NiŚOZ

 

Świadczeniami nocnej i świątecznej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i/lub pielęgniarskiej, są świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w ambulatorium oraz w domu chorego, przez lekarza lub pielęgniarkę w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także świadczenia udzielane w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia, będące w zakresie zadań świadczeniodawcy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Świadczenia są udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

 

Pacjent zgłaszający się do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej powinien posiadać dokument potwierdzający dane osobowe.

W ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i/ lub pielęgniarskiej świadczeniodawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia niezbędnej pomocy medycznej;
2) zapewnienia ciągłości leczenia w przypadkach wymagających dalszego postępowania, poprzez wskazanie ośrodków i miejsc, w których proces powrotu do zdrowia może być kontynuowany.

Lekarz udziela świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia, a w szczególności: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą;
2) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę wynikają z potrzeby zachowania ciągłości leczenia i pielęgnacji. Zlecane są podopiecznym przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,.

W przypadku konieczności wezwania zespołu ratownictwa medycznego, odpowiednio lekarz lub pielęgniarka pozostaje w miejscu udzielania świadczenia do czasu przyjazdu zespołu.

PERSONEL

Katarzyna Szwarc – Pielęgniarka Oddziałowa mgr pielęgniarstwa

KONTAKT

Lekarz dyżurny: 89 757 4231 wew. 317