Unii Europejskiej na realizację projektu „Rozwój e-usług oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Morągu„. Projekt został wybrany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli.

W dniu 29 października 2010 r. w Olsztynie została podpisana umowa na dofinansowanie w/w projektu. Realizacja rzeczowa projektu rozpoczęła się w 2011 r., zakończyła się 31.01.2012 r.

Cele Projektu

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury informatycznej poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie placówką oraz udostępnienie e-usług dla pacjentów w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Morągu.

Celami szczegółowymi są:

– poprawa metod zarządzania placówką w oparciu o nowoczesne rozwiązanie zintegrowanego systemu informatycznego,

– usprawnienie obiegu dokumentów i informacji w poszczególnych komórkach i jednostkach organizacyjnych ZOZ,

– umożliwienie dostępu do pełnej i wiarygodnej informacji medycznej w jak najkrótszym czasie,

– poprawa efektywności gospodarki lekowej i magazynowej,

– zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych poprzez wdrożenie e-usług,

– poprawa efektywności funkcjonowania placówki,

– usprawnienie procedur rejestracyjnych,

– podniesienie standardu obsługi pacjentów,

– zwiększenie liczby osób wykorzystujących Internet do kontaktów z placówkami służby zdrowia,

– rozwój społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy.

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 137 406,00 zł, w tym środki europejskie w kwocie 962 543,40 zł

Planowane działania w ramach projektu

– Opracowanie dokumentacji technicznej

– Zakup serwerów wraz z UPS

– Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych

– Zakup urządzeń sieciowych (przełączniki sieci komputerowej, punkty Wi-Fi, router)

– Instalacja sieci informatycznej wraz z wykonaniem serwerowni

– Zakup licencji i oprogramowania bazodanowego do części białej i szarej

– Wdrożenie systemu części białej i szarej oraz e-usług, elektronicznego obiegu dokumentów i Elektronicznej Skrzynki Podawczej

– Promocja projektu