Dostawa ręczników składanych i mopów, nr sprawy 19/2016 z 08.07.2016

PPR17.5_P1_F6

SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

NIP-741-212-52-17  REGON 000306555  KRS:0000438960

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy-3 030 000  zł

TEL. 89 757 42 31               FAX 89 757 45 93

 19/2016

                                                                                Morąg, 07. 07.2016r

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa ręczników składanych i mopów.”, nr sprawy 19/2016

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,

14-300  Morąg  zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa ręczników składanych i mopów ”, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

Wyjaśnienia z 12.07.2016+ zmodyfikowany formularz cenowy

Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do budynków siedziby Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nr sprawy 5/2016

                       SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA 

                        Z OGRANICZONĄ   ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

                        14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

TEL. (089) 757- 42- 31                   FAX. (089) 757- 45- 93

 

                                                                                                                                                                    Morąg, 04.04.2016 r.

5/2016

                                                                          Ogłoszenie

                                                o zawarciu umowy na dostawę ciepła

 

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa:

Szpital  Miejski  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością

Adres pocztowy:

  1. Dąbrowskiego 16

Miejscowość: Morąg

Kod pocztowy: 14-300

województwo : warmińsko-mazurskie

Osoba upoważniona do kontaktów: Iwona  Panasiuk

telefon : 89  757 42 31

e-mail: dzp@szpitalmorag.pl

fax.   89  757 45 93

 

Określenie przedmiotu zamówienia;

Dostawa energii cieplnej  z sieci ciepłowniczej do budynków  siedziby Szpitala  Miejskiego  w Morągu  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  14-300 Morąg   ul. Dąbrowskiego 16

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów)

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67, ust.1,  pkt 1 pkt 1 lit. a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie wyboru :

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić , dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o .o z siedziba w Morąg ul. Przemysłowa 20

jest  jedynym wykonawcą  świadczącym dostawy  energii  cieplnej z sieci ciepłowniczej do węzła

cieplnego.

Nazwa i adres wykonawcy

 

Nazwa :

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o .o

Adres pocztowy:

ulica : Przemysłowa 20

Miejscowość : Morąg

Kod pocztowy : 14-300

województwo : warmińsko-mazurskie

Telefon : 89 757 26 27

Fax: 89  757 20 09

                                              

1 5 6 7