• KONKURS NA PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWE ODDZIAŁÓW: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, REHABILITACJI ORAZ IZBY PRZYJĘĆ

   

   

  Prezes Szpitala Miejskiego w Morągu  Sp. z o.o

      Ul. Dąbrowskiego 16

  Ogłasza konkurs na pielęgniarkę oddziałową oddziału:

  Chorób wewnętrznych

  Rehabilitacyjnego

  oraz Izby przyjęć

  Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje:

  1. tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),
  2. tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka (1 rok pracy w zawodzie w szpitalu),
  3. licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (3 lata pracy w zawodzie w szpitalu),
  4. licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny (4 lata pracy w zawodzie w szpitalu),
  5. średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania (5 lat pracy w zawodzie w szpitalu),

  Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów:

  • Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  • Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
  • Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  • Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
  • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.

  Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie  7 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres: Szpital Miejski w Morągu Sp z o.o ul. Dąbrowskiego 16

  Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki oddziałowej oddziału ……,,

  O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu