• KONKURS NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE z zakresu badań mikrobiologicznych, nr sprawy 17/2016 z 20.06.2016

  17/2016

                                                                                                                                       Morąg, 20.06 .2016r

  Ogłoszenie o konkursie na świadczenie zdrowotne

   

  Szpital Miejski w Morągu Sp zo.o. na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia

  15 kwietnia 2011r. (Dz.U.z 2013  poz .217) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004rogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne  z zakresu badań mikrobiologicznych nr sprawy 17/2016

   

   

  Zamawiający informuje,  że konkurs ofert na świadczenie zdrowotne przeprowadzony zostanie zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu o świadczenie zdrowotne.

  Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust.1 pkt 1) Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. oraz spełniające wymagania określone w warunkach szczegółowych konkursu.

  Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Okres związania z ofertą 30 dni od otwarcia ofert.

  Umowa  na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 36 m-cy od dnia podpisania umowy.

  Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego16, w budynku administracji, pokój nr18.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr18.

  • W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania środków odwoławczych dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( U. z 2013 poź .217).

   

  Pliki do pobrania:

  1.Warunki udziału+ załączniki

  2.Formularz cenowy

  3.Zmodyfikowany wzór umowy z 22.06.2016

  Ogłoszenie o wyborze

  Leave a reply

Ułatwienia dostępu