Dostawa opakowań sterylizacyjnych, nr sprawy 20/2016 z 08.07.2016

PPR17.5_P1_F6

 SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16
NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł
TEL. (089) 757- 42- 31                          FAX. (089) 757- 45- 93

 

20 /2016

                                               Morąg 07.07.2016r

 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa opakowań sterylizacyjnych”, nr sprawy 20/2016.

 

Szpital  Miejski  w Morągu Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  14-300 Morąg  przy ulicy Dąbrowskiego 16, zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu „Dostawa opakowań sterylizacyjnych zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia  15.07.2016 r , do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.07.2015 r ,o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załączniki

Wyjaśnienie do siwz 1 z 12.07.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj
Print Friendly, PDF & Email