WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY

 

W latach 2010-2012 w szpitalu zrealizowany został projekt:

 

Rozwój e-usług oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania placówką w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Morągu”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”

Poddziałanie 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli”

Całkowita wartość projektu: 1 030 395,40 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 841 711,14 zł

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Morągu