KONKURS NA ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE z zakresu badań mikrobiologicznych, nr sprawy 17/2016 z 20.06.2016

17/2016

                                                                                                                                     Morąg, 20.06 .2016r

Ogłoszenie o konkursie na świadczenie zdrowotne

 

Szpital Miejski w Morągu Sp zo.o. na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia

15 kwietnia 2011r. (Dz.U.z 2013  poz .217) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004rogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne  z zakresu badań mikrobiologicznych nr sprawy 17/2016

 

 

Zamawiający informuje,  że konkurs ofert na świadczenie zdrowotne przeprowadzony zostanie zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu o świadczenie zdrowotne.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust.1 pkt 1) Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. oraz spełniające wymagania określone w warunkach szczegółowych konkursu.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Okres związania z ofertą 30 dni od otwarcia ofert.

Umowa  na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 36 m-cy od dnia podpisania umowy.

Ofertę należy złożyć do dnia 27.06.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego16, w budynku administracji, pokój nr18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr18.

  • W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania środków odwoławczych dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( U. z 2013 poź .217).

 

Pliki do pobrania:

1.Warunki udziału+ załączniki

2.Formularz cenowy

3.Zmodyfikowany wzór umowy z 22.06.2016

Ogłoszenie o wyborze

Konkurs ofert na świadczenie zdrowotne z zakresu opisu badań tomografem komputerowym , nr sprawy 32/2015 z 08.10.2015

Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
14-300 Morąg ul. Dąbrowskiego 16
Tel.:89/7574231 89/7572130 fax 89/7574593
NIP-741 212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

32/2015                                                                                                                                                             Morąg dnia: 2015-10-20
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie zdrowotne

z zakresu opisu badań tomografem komputerowym , nr sprawy 32/2015
na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz.U. z 2013 poz.217) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.

informujemy, iż wybrano ofertę firmy
KIE Sp. zo.o,ul. Modrzewiowa 3 Niepruszewo,64-320 Buk -100 pkt
Podpisanie umów z oferentem nastąpi w terminie do 27.10.2015r. po wcześniejszym ustaleniu terminu .

Świadczeniodawcom ,których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia zasad przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ,przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r.

Morąg dnia, 14.10.2015r.

Szpital Miejski w Morągu Sp.z o.o. informuje o przedłużeniu terminu składania ofert dotyczących konkurs  na świadczenie zdrowotne z zakresu opisu badań tomografem komputerowym ,nr sprawy 32/2015 z 15.10.2015 godzina 11:45 na 19.10.2015 godzina 11:45 otwarcie ofert odbędzie się 19.10.2015 o godzinie 12.00

SZPITAL MIEJSKI W MORĄGU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
14–300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16
NIP 741-212-52-17 REGON 000306555 KRS 0000438960
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał Zakładowy 3030000 zł

32/2015

                                                                                                                                                                                  Morąg, 07 .10 .2015r

Szpital Miejski w Morągu Spółka z o.o. na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2011 nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r ogłasza konkurs ofert na świadczenie zdrowotne z zakresu opisu badań tomografem komputerowym ,
nr sprawy 32/2015
Zamawiający informuje, że konkurs ofert na świadczenie zdrowotne przeprowadzony zostanie zgodnie z opisem warunków udziału w postępowaniu o świadczenie zdrowotne.
Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze wymienione w art. 4 ust.1 pkt 1) Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. oraz spełniające wymagania określone w warunkach szczegółowych konkursu.
Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. Okres związania z ofertą 30 dni od otwarcia ofert.
Umowa na świadczenia zdrowotne zostanie zawarta na okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy.
Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2015 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego16, w budynku administracji, pokój nr18.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr18.
W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania środków odwoławczych dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654).

warunki udziału+ załączniki

wyjaśnienia nr 1