k-tlenu

NOWY SPRZĘT – TRZY NOWE KONCENTRATORY TLENU

KONCENTRATORY TLENU

 

Dnia 22.07.2016 PZU SA  w ramach prowadzenia działalności mającej na celu zapobieganie powstaniu lub zmniejszenie skutków wypadków ubezpieczeniowych sfinansowało zadanie prewencyjne na rzecz Szpitala Miejskiego w Morągu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

     Zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny, to jest: trzy sztuki koncentratorów tlenu do prowadzenia tlenoterapii które będą znajdowały w poniższych lokalizacjach.

Dają one możliwość przeprowadzenia niezwłocznej i natychmiastowej tlenoterapii pacjentów.

 

Oddział Chirurgii

k-tlenu-chir

Oddział Wewnętrzny

k-tlenu-wew2

Izba Przyjęć

k-tlenu-ziba

 

Dostawa sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku,nr sprawy 26/2016 z 17.10.2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.szitalmorag.pl

Ogłoszenie nr 324747 – 2016 z dnia 2016-10-17 r.

Morąg: Dostawa sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, krajowy numer identyfikacyjny 30655500000, ul. ul. Dąbrowskiego  16, 14300   Morąg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 574 231, e-mail , faks 897 574 593.
    Adres strony internetowej (URL): www.szpitalmorag.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.szitalmorag.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.szitalmorag.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
forma pisemna w zamkniętej kopercie -pocztą,kurierem,osobiscie
Adres:
Szpital Mejski w Morągu Sp.z o.o.,14-300 Morąg,ul.Dąbrowskiego 16 pokój nr 18 w budynku administracji
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Numer referencyjny: 26/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sterylnego i niesterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Zaoferowany sprzęt medyczny musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze RP zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, 1918, z 2016 r. poz. 542). oraz dyrektywami UE.Miejscem dostaw sprzętu medycznego jednorazowego użytku sterylnego – apteka szpitalna, niesterylnego- magazyn szpitalny 2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wybraną przez siebie jedną lub więcej części od 1 do 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym -załącznik nr 2 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 33141000-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni złoży: 1.) Dokumenty potwierdzające dopuszczenie zaoferowanych wyrobów do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876, 1918, z 2016 r. poz. 542) oraz dyrektywami UE 2.) Aktualne dane techniczne oferowanego asortymentu / w j. polskim/ ( strony katalogowe, karty techniczne, itp. ) pozwalające Zamawiającemu na stwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów 3.) W przypadku gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jego opisem w SIWZ zastrzega sobie możliwość zażądania próbek.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Dokumenty składane wraz z ofertą 1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy i cenowy – załącznik nr 1 i 2 do SIWZ 2.W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć stosowne pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 30
termin załatwienia reklamacji 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach bez konieczności zawierania odrębnego aneksu a/zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian; b/zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz c/ strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych asortymentu objętego umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową. d/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje w ramach danego pakietu do wyczerpania się wartości umowy e/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zapotrzebowaniach ilościowych bez zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia o zapłatę odszkodowania dotyczące ilości wyszczególnionych w Zapotrzebowaniu , jeżeli rzeczywiste potrzeby Zamawiającego będą mniejsze niż określone w treści SIWZ jednak zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 25% wartości. f/W przypadku zwiększenia się, w trakcie trwania umowy, potrzeb Zamawiającego na produkty objęte umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wielkości zamówienia o 25% ich wartości . W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy produktów po cenie jednostkowej określonej w umowie. h)obniżenia ceny jednostkowej netto wyrobu w każdym przypadku
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych .
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 26/10/2016, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: Końcówki do odsysania Frazier

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Jednorazowe końcówki wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w wygodne uchwyty SureGrip, jałowe, nieprzeźroczyste, indywidualnie pakowane, z kontrolą ssania, kształtowalne końcówki z plastykowym mandrynem, długość 120 mm, zagięcie 30 stopni, w opakowaniu , średnica 6 CH= 2mm, 9 CH= 3mm, 12 CH=4mm. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar końcówki. szt 120
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 30
termin załatwienia reklamacji 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: Prowadnice intubacyjne sterylne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Prowadnica intubacyjna , jałowa, jednorazowego użytku , metalowa pokryta tworzywem, miękki koniec Roz.. 4,0 dł.335 mm 100/120/200 do rurki 5-8 mm szt 20 Roz. 5,0 dl. 365 mm 100/120/300 , do rurki 8,5 /11 mm szt 5
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 30
termin załatwienia reklamacji 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: Akcesoria do zabiegów artroskopowych sterylne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Drut prowadzący o śr. 1,5mm i dł 30cm szt 1 2 Drut wiercący z uchem, dł. 40-42cm. szt 1 3 Guzik tytanowy dł. 14-16mm z potrójną pętlą. Pętla w rozmiarze od 10 do 30mm. Sterylny szt 4 4 Zestaw rewizyjny. Guzik tytanowy dł 18-20mm z potrójną pętlą. Pętla w rozmiarze od 10 do 45mm. Sterylny szt 1 5 Śruba interferencyjna nie wchłanialna z PEEK CF w rozmiarach: średnica 7mm-9mm dla długości 20mm oraz średnicy 7mm-12mm dla wszystkich długości tj.: 25mm, 30mm i 35mm. Sterylna. szt 4 6 Elektroda bipolarna do waporyzacji. Długość ramienia 115-120mm, końcówka robocza wygięta 70st. Do artroskopii kolana i barku. Wielorazowa autoklawna 134 st, szt 1 7 Elektroda bipolarna do waporyzacji. Długość ramienia 115-120mm, końcówka robocza prosta. Do artroskopii kolana i barku. Wielorazowa autoklawna 134st, szt 1 8 Ostrze shavera do łękotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu zewnętrznym. Ostrza wielorazowe, autoklawne w średnicach od 3,4 mm do 4,2mm. szt 2 9 Ostrze shavera do łękotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i ząbkowanym dużym otworze w płaszczu. Ostrza wielorazowe, autoklawne w średnicach od 3,4 mm do 4,2mm. szt 2 10 Ostrze shavera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Stożek z rowkowany. Ostrza wielorazowe, autoklawne o śr. 5,5 mm. szt 1 11 Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu. Kulka z z rowkami. Ostrza wielorazowe, autoklawne o śr. 5,5 mm szt 1 12 Implant jednorazowy do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagięta na końcu o 15 st. Implant sterylny. szt 20 13 Dren do pompy, tzw pacjenta nawadniający, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy. szt 120 14 Dren do pompy artroskopowej nawadniający tzw. „dobowy” z min dwoma wkłuciami do płynów, oraz butlą wyrównawczą. Jałowy. szt 22
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 30
termin załatwienia reklamacji 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: Cewniki sterylne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Cewnik urologiczny FOLEYA j.u z plastikową zastawką poj. balonika 5-10 ml , wymiana cewnika min. co 14 dni • • 10( rozmiar balonika 3-5 ml) szt 8 12 szt 20 14 szt 92 16 szt 340 18 szt 290 20 szt 270 22 szt 60 24 szt 22 2. Cewnik urologiczny Nelatona j.u. • • CH 6 szt 30 CH 8 szt 6 3. Cewnik do odsysania z dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi • • CH 6 szt 40 CH 8 szt 40 CH 10 szt 10 CH 12 szt 13 CH 14 szt 320 CH 16 szt 7000 CH 18 szt 2000 4 Cewnik balon do nefrostomii z mandarynem dł. 41 cm, poj. Balon 5 ml CH 14 CH 16 szt. 6
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 30
termin załatwienia reklamacji 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 5    Nazwa: Drobny sprzęt laboratoryjny

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Pojemniki do transportu moczu 100 ml nie sterylne szt 6500 2. Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami , gładkie gr.1 mm (pak. 50 szt ) op 110 3. Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami z obustronnym matowym polem do opisu o szer . 2 0 mm (50 szt ) op 20 4 Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 (1000 szt ) op 3 5. Pipety pasteurowskie plastikowe poj.1 ml (1000 szt ) op 42 6. Końcówki do pipet plastikowe (standardowe) 0,2 ml (1000 szt ) op 40 7. Kuwety makro plastikowe szt 700 8. Naczynko 2 PS do analizatora HITACHI poj. 3 ml BSA 031 (1000 szt) op 5 9. Probówki plastikowe 4 ml (12*75) szt 12 000 10 Pisaki laboratoryjne ( czarne ) wodoodporne typu Sanford Sharpie grube i cienkie szt 360
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 30
termin załatwienia reklamacji 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania:

Specyfikacja-załączniki

Formularz-cenowy

Wyjaśnienia nr 1  do SIWZ z 21.10.2016

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ z 21.10.2016

Informacja-z-otwarcia-ofert-na-podstawie-art-86-ust-

ogłoszenie-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-strona

„Dostawa Warzyw ”, nr sprawy 25/2016 z dnia 17.10.2016

PPR17.5_P1_F6

                                                       SZPITAL  MIEJSKI  W  MORĄGU  SPÓŁKA  Z

                                     OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

                                      14 –300 MORĄG, UL. DĄBROWSKIEGO 16

                                  NIP-741-212-52-17 REGON 000306555 KRS:0000438960

                                             Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

                                           Sądowego  Kapitał Zakładowy-3 030 000 zł

 

TEL. (089) 757- 42- 31                                                                                                                            FAX. (089) 757- 45- 93

25 /2016

                                                                                                                                                                       Morąg, 18.10.2016r

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia „Dostawa Warzyw ”,  nr sprawy 25/2016.

Szpital Miejski  w Morągu Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością  ul. Dąbrowskiego 16,14-300 Morąg zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu„Dostawa warzyw  ”, zgodnie z warunkami  – do pobrania na stronie www. szpitalmorag.pl

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 21.10.2016 r., do godziny 11:45 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2016 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Morągu, przy ulicy Dąbrowskiego 16, w budynku administracji, pokój nr 18.

Pliki do pobrania:

Zaproszenie,_opis-warunków,_umowa,_oświadczenia

Formularz-cenowy

zawiadomienie-o-wyborze najkorzystniejszej oferty